In 20′ do

1 mile run
+
amrap
12 sdhp 35/25Kg
12 push ups h/o
12 Push press 35 /25 kg

11/9/2012
7/9/2012