For Time

15 push jerks @ 60/40 kg

800m run

12 push jerks @ 70/45 kg

600m run

9 push jerks @ 80/50 kg

400m run

6 push jerks @ 90/55 kg

200m run

3 push jerks @ 100/60 kg

18 Mag 2016
16 Mag 2016